EHBO VERENIGING STEENWIJK

De EHBO vereniging Steenwijk te Steenwijk contactgegevens: secretariaat@ehbo-steenwijk.nl
is samen met de ledenadministratie verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

-Voor en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De gegevens worden opgeslagen in Dropbox en de DLA (Digitale Leden Administratie) van het KNV.
Deze zijn alleen toegankelijk met gebruikerscode en wachtwoord, door de onderstaande functionarissen:
De secretaris, de penningmeester, de ledenadministratie en de coördinator hulpverlening.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed genoeg zijn beveiligd, kunt u contact opnemen met de secretaris via secretariaat@ehbo-steenwijk.nl .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De EHBO vereniging Steenwijk verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betalingen (via toegestuurde nota) voor lidmaatschap en verleende diensten.
- U te kunnen bellen, E-Mailen of per post (indien nodig) om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Het informeren over cursussen en herhalingsdatums.
- Het indelen van groepen voor de herhalingslessen.
- Het oproepen voor een inzet bij evenementen waarbij EHBO gevraagd wordt.
- Het aanvragen van onderscheidingen voor jubilarissen.
- Het informeren over hulpverlening aan hulpverleners. Dit door middel van E-Mail of App groep.
- Aanvragen van examens, aanvragen van diploma's en verlengen van diploma's.
- En alle andere vereniging gerelateerde zaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard dit in verband met de geldigheidsduur van de diploma's, tenzij het vanwege wettelijke regelingen anders wordt verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

EHBO vereniging Steenwijk verstrekt uitsluitend aan derden als dit voor de uitvoering van onze overeenkomst met u noodzakelijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

De EHBO vereniging Steenwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld medewerker van de EHBO vereniging Steenwijk ) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken geen Cookies of vergelijkbare technieken op onze Website.

Web statistieken

Wij houden geen web statistieken bij over het gebruik van onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en /of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers.
De EHBO vereniging Steenwijk verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarna hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de EHBO vereniging Steenwijk en u heeft recht op gegevensoverdraging.

Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander door uw genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie. verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@ehbo-steenwijk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en de strook met nummers paspoortnummer en (b s n) nummer zwart.

De EHBO vereniging Steenwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens dat kan via

De volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons